external image 342510695_e2ab4fda74_o.jpg
Alkukysely | Orientoituminen | Google-keskustelu
Kurssin suorittaminen - pelisäännöt | Kurssilla käytetyt ympäristöt ja niiden roolit | Kurssin ohjaajat

Ole tekemässä tulevaisuutta jo nyt!

Verkon pauloissa - koulutuksen tavoitteet

 1. Luoda käsitys Moodle -oppimisalustan, MSN Messenger ja Skype pikaviestintä ohjelmien, (e-Beam) interaktiivisen verkko-opetus työkalun sekä muun koulutusta tukevan teknologian ja eri mobiilaitteiden käytettävyydestä opetuksessa ja oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä sekä pohtia avointen oppimisympäristöjen mahdollisuuksia ja painotuksia verkko-opiskelussa, alustat, blogit ja wikit
 2. Tuoda esille verkko-opetuksen mahdollisuudet oppimisen tukemisessa.
 3. Perehtyä verkko-opetuksen eri osa-alueisiin, suunnitella verkko-opetusta
 4. Syventää tiedonhankinnan ja -hallinnan taitoja
 5. Syventää tietoturva-taitoja sekä muita teknisiä taitoja
 6. Syventää tieto- ja viestintätekniikan erityistaitoja (ohjelmistot) ja niiden pedagogista hyödyntämistä
 7. Pohtia Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian mahdollisuuksia oppilaitoksen toiminnan kehittäjänä
 8. Alueellinen verkostoituminen, asiantuntijaverkoston perustaminen

Koulutuksen tavoitteena on eri oppilaitosten verkostoituminen ja koulutuksen alueellinen kehittäminen

 1. Koulutuksen osallistujat muodostavat asiantuntijaverkoston, joka jää vertaistueksi koulutuksen jälkeen.
 2. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja voi toimia oppilaitoksessaan verkko-opettamisen teknisenä ja pedagogisena tukihenkilönä osana laajempaa alueellista asiantuntijaverkostoa.
 3. Koulutuksen aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat oman verkko-opetuskurssin oman oppilaitoksen tvt-strategioiden mukaisesti, tavoitteena oman oppilaitoksen mentorointijärjestelmä verkko-opetuksen pedagogiseen ja tekniseen tukeen.

Koulutuksen rakenne, sisältöjen kuvaus ja toteutustapa

Kurssi jakautuu kolmeen aihepiiriin:
 1. Työvälineet haltuun (sisältää myös tietoturvan ja tiedonhankinnan),
 2. Verkkopedagogiikka ja
 3. Laajempi kehittämisnäkökulma: hallinto ja verkko.
Opiskelija voi oman kiinnostuksensa mukaan painottaa näitä osioita eri tavalla oman tavoitteensa mukaisesti. Kurssi toteutetaan avoimessa verkossa, keskeisinä välineinä ovat blogit ja wikit.

Opiskelun polku


1. Aloitus sisältää orientoitumisvaiheen.

2. Ensimmäinen osa tutustuttaa työvälineisiin, tiedonhakuun (+hallintaan) ja tietoturvaan. Työvälineistä jokainen aloittaa blogin perustamisella, Blogissa kirjataan keskeisten harjoitusten oppimisprosessi ja harjoitellaan mentorointia.
Mentoroinnin harjoittelua varten kurssilaiset muodostavat tuutorpareja. Parin tehtävänä on käydä lukemeassa ja kommentoimassa blogia.
Parituutorointi 1: tutustuminen parin blogiin ja sen ulkoasuun Mentorointi 2: joko tiedonhankinnasta, -hallinnasta tai tietoturvasta.
Välipalaute.

3. Toinen osa: verkkopedagogiikka. Aloitetaan oman projektin suunnittelulla. Jokainen tekee jonkin pedagogisesti mietityn toteutuksen verkkoon, joko omaan oppimisympäristöön (suljettu) tai avoimeen verkkoon. Lähtökohtana oppimisprosessiperustainen verkkotyöskentelyn rakentaminen.
Parituutorointi 3: toisen verkkototeutuksen suunnitelmaan tutustuminen ja kommentointi (vertaispalaute).
Parituutorointi 4: opettajan ammatillisen kasvun teema (pedagogista verkkopedagogiksi).

4. Kolmas osio käsittelee aihepiiriä työn kehittämisen, verkottumisen ja eri tasojen hallinnon näkökulmasta. Osa on jaettu kolmeen alakohtaan, joista jokainen valitsee mieluisimman (työtä ohjaavat dokumentit, jaettu asiantuntijuus ja tulevaisuuden suunnittelu). Tulokset tuotetaan yhteiseen wikiin.
Parituutorointi 5: Kurssin oppimisprosessi ja oman oppimisen reflektointi, pari toimii peilinä ohjeiden mukaan.

Loppukysely ja palaute.
Kurssisuorituksen antaminen omien tavoitteiden ja reflektoinnin mukaisesti.
 • Koulutus toteutetaan täysin verkkotyöskentelynä.
 • Aloitus ja kirjautuminen 18. - 19.12.2006.
 • Toteutus tammi - maaliskuu 2007

Kuvaus koulutuksen vaikuttavuudesta:

Koulutuksella pyritään lisäämään verkko-opetuksen käyttöä eri kouluasteiden opetustoiminnassa, syventää verkko-opetuksen suunnittelun ja toteutuksen osaamista oppilaitoksissa. Tavoitteena on verkostoitua alueellisesti ja näin kehittää eri oppilaitosten yhteistyötä ja verkko-opintojen tarjontaa oppilaitosten välillä.

Koulutuksen kohderyhmä:

Eri koulutuksenjärjestäjien verkko-opetuksen opettajat ja tukihenkilöt.

sohbet